+46.8.645.11.40 daniel@edata.se

INTEGRITETSPOLICY

Följande villkor grundar ett juridiskt avtal mellan dig och eData Solutions AB

 

Genom att surfa eller använda denna webbplats, erkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive export- och återexportkontrollagar och förordningar. Om du inte samtycker till dessa villkor, använd inte den här webbplatsen.

eData  får, utan föregående meddelande till dig, när som helst ändra dessa användarvillkor och all annan information på denna webbplats genom att uppdatera detta inlägg. eData kan också göra förbättringar eller ändringar av tjänster, produkter eller program som beskrivs på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Denna webbplats och allt innehåll på denna webbplats får inte kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, publiceras, sändas, distribueras eller användas för att skapa derivatverk utan eData s tidigare skriftliga medgivande, förutom när eData  ger dig icke-exklusivt, ej överförbart, begränsat tillstånd att komma åt och visa webbsidorna på denna webbplats, enbart på din dator och för din personliga, icke-kommersiella användning av denna webbplats. Denna behörighet är villkorad av att du inte ändrar innehållet som visas på denna webbplats, att du håller intakt all upphovsrätt, varumärke och andra äganderättmeddelanden och att du accepterar villkor och meddelanden som följer med innehållet eller på annat sätt anges på denna webbplats. Trots vad som anges ovan kommer all programvara och annat material som görs tillgängligt för nedladdning, åtkomst eller annan användning från denna webbplats med sina egna licensvillkor, villkor och meddelanden regleras av sådana villkor och meddelanden.

Din underlåtenhet att följa villkoren och meddelandena på denna webbplats kommer att resultera i automatisk uppsägning av alla rättigheter som beviljats ​​dig utan föregående meddelande, och du måste omedelbart förstöra alla kopior av nedladdat material som du har eller kontrollerar. Förutom det begränsade tillståndet i föregående stycke ger eData  inte några uttryckliga eller underförstådda rättigheter eller licenser under några patent, varumärken, upphovsrätt eller andra äganderätt eller immateriella rättigheter. Du får inte spegla något av innehållet från den här webbplatsen på en annan webbplats eller i något annat media.

 

Ansvarsfriskrivningar

 

Information på denna webbplats lovas inte eller garanteras vara korrekt, aktuell eller fullständig, och denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. eData  ansvar inte för att uppdatera denna webbplats för att hålla information aktuell eller för att säkerställa riktigheten eller fullständigheten av publicerad information. Därför bör du bekräfta riktigheten och fullständigheten av all publicerad information innan du fattar något beslut relaterat till tjänster, produkter eller andra frågor som beskrivs på denna webbplats.

eData  ger inga garantier för att några rapporterade problem kommer att lösas av eData , även om eData  väljer att ge information med målet att ta itu med ett problem.

 

Konfidentiell information

 

eData vill inte ta emot konfidentiell eller proprietär information från dig via vår webbplats. Observera att all information eller material som skickas till eData kommer att anses INTE vara konfidentiellt. Genom att skicka eData all information eller material, ger du eData en obegränsad, oåterkallelig licens för att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, distribuera, offentligt visa, utföra, modifiera, skapa derivatverk från och på annat sätt fritt använda, dessa material eller information. Du samtycker också till att eData är gratis att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som du skickar till oss för något syfte. Vi kommer dock inte att släppa ditt namn eller på annat sätt offentliggöra det faktum att du har skickat in material eller annan information till oss om inte: (a) vi får ditt tillstånd att använda ditt namn; eller (b) vi meddelar dig först att material eller annan information som du skickar till en viss del av denna webbplats kommer att publiceras eller på annat sätt användas med ditt namn på det; eller (c) vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personligt identifierbar information som du skickar till eData  i syfte att ta emot tjänster eller produkter kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

Genom att skapa ett konto och ange din privata information som namn, personligt nummer, adress etc godkänner du att din information kommer att sparas i vår databas. Du samtycker till att inte använda den här webbplatsen för att publicera information som trakasserar, hotar, invaderar andras sekretess, pornografi eller bryter mot svensk lagar. Du samtycker också till att du inte kommer att ange något upphovsrättsskyddat material som inte ägs av dig själv eller ägarna av denna webbplats.

Du förblir ensam ansvarig för innehållet i ditt konto och du accepterar att ersätta och hålla oskadlig denna webbplats och deras anställda med avseende på alla fordringar baserade på all information du kan ange. Observera att din IP och plats kan loggas. Vi förbehåller oss rätten att avslöja all information som vi vet om dig i händelse av klagomål eller rättsliga åtgärder som uppstår från alla meddelanden som du har lagt ut. Vi förbehåller oss också rätten att radera eller flytta ett konto av någon eller annan anledning.

Beskrivning om hur eData  hanterar personuppgifter enligt de gällande dataskyddsreglerna, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR):

Personuppgiftsansvarig – eData  är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs nedan. Kontakta oss om du har några frågor eller oro kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Syfte med personuppgiftsbehandling – Vi samlar in och behandlar personuppgifter för ändamålet att kunna genomföra rekryteringsprocesser och matcha kandidater med potentiella arbetsgivare. Detta kan inkludera att utvärdera kandidaters kompetenser, intervjua dem, genomföra bakgrundskontroller och hantera kontraktsinformation.

Vilka personuppgifter som samlas in – vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktinformation: namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Arbetsrelaterad information: CV, ansökningsbrev, tidigare arbetsgivare, utbildning, kompetenser och erfarenheter.
 • Känsliga personuppgifter endast om det är relevant för rekryteringsprocessen som exempelvis hälsa.

 

Laglig grund för personuppgiftsbehandling – vi behandlar dina personuppgifter enligt följande lagliga grunder:

 • Genomförande av ett avtal: För att möjliggöra rekryteringsprocessen och utföra de nödvändiga stegen innan ett eventuellt anställningskontrakt ingås.
 • Rättslig skyldighet: Om vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter enligt lag.
 • Samtycke: I vissa fall kan vi be om ditt samtycke innan vi behandlar vissa typer av personuppgifter.

 

Datadelning – vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande parter:

 • Potentiella arbetsgivare: För att underlätta rekryteringsprocessen.
 • Tredje parts tjänsteleverantörer: Exempelvis för att genomföra bakgrundskontroller eller administrera tekniska lösningar för rekryteringsprocessen.

 

Dina rättigheter – du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Återkalla ditt samtycke när som helst, om behandlingen baseras på samtycke.

 

Dataskydd och säkerhet – vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig åtkomst eller annan olaglig behandling.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter på dpo@edata.se eller +46 8 645 11 40.

 

Global tillgänglighet

 

Information som eData publicerar på webben kan innehålla referenser eller korsreferenser till eData  -tjänster, produkter och program som inte tillkännages eller finns tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att eData avser att tillkännage eller göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ditt land. Kontakta oss för information om de produkter, program och tjänster som kan vara tillgängliga för dig.

 

Affärsrelationer

 

Den här webbplatsen kan tillhandahålla länkar eller referenser till webbplatser och resurser som inte är eData . eData  lämnar inga framställningar, garantier eller andra åtaganden alls om webbplatser som inte är eData eller tredje parts resurser som kan hänvisas till, tillgängliga från eller länkas till någon eData -webbplats. En länk till en webbplats som inte är eData betyder inte att eData stöder innehållet eller användningen av en sådan webbplats eller dess ägare.

Dessutom är eData  inte en part till eller ansvarig för transaktioner du kan göra med tredje parter, även om du vet om sådana parter (eller använder en länk till sådana parter) från en eData webbplats. Därför erkänner du och samtycker till att eData  inte är ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och inte är ansvarig eller ansvarig för något innehåll, tjänster, produkter eller annat material på eller tillgängligt från dessa webbplatser eller resurser.

När du går in på en icke-eData  webbplats, till och med en som kan innehålla eData logotypen, vänligen förstå att den är oberoende av eData, och att eData inte kontrollerar innehållet på den webbplatsen. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot virus, maskar, trojanhästar och andra potentiellt förstörande program och att skydda din information som du anser lämplig.

 

Länkar till denna webbplats

 

Alla länkar till denna webbplats måste godkännas skriftligen av eData, förutom att eData samtycker till länkar där länken och sidorna som aktiveras av länken inte: (a) skapar ramar runt någon sida på denna webbplats eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på något innehåll på denna webbplats; (b) felrepresentera din relation med eData; (c) antyda att eData godkänner eller godkänner dig, din webbplats eller dina tjänster eller produkterbjudanden; och (d) presentera falska eller vilseledande intryck om eData eller på annat sätt skada goodwill som är förknippad med eData namn eller varumärken. Som ytterligare villkor för att tillåtas att länka till denna webbplats, samtycker du till att eData när som helst kan, efter eget gottfinnande, säga upp tillstånd att länka till denna webbplats. I sådant fall accepterar du att omedelbart ta bort alla länkar till denna webbplats och upphöra med att använda varumärket eData  Solutions AB.

 

Översättningar

 

Viss text på denna webbplats kan göras tillgänglig på andra språk än engelska. Text kan översättas av en person eller enbart av datorprogramvara utan mänsklig intervention eller granskning. Dessa översättningar tillhandahålls för dig som bekvämlighet, och eData gör inga framställningar eller åtaganden beträffande riktigheten eller fullständigheten av översättningen, vare sig dator genereras eller utförs av en person eller inte.